Statut

Statut

Załącznik do Uchwały nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim
z dn. 20.01.2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim w sprawieStatut Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim

(tekst jednolity)


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim (skrót: Stowarzyszenie Persona),
zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim .
3. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby spełniające wymogi określone w §11.
4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci, odznak , logo zgodnie z obowiązującymi
w tym względzie przepisami.


§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole Lubelskie, gm. Opole Lubelskie, województwo lubelskie.

§ 3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy swoich członków i wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków, zawierać
umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, przy czym
dochody z działalności odpłatnej są przekazywane wyłącznie na realizację celów statutowych.
4. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

§ 5
Stowarzyszenie może współpracować, przystępować i być członkiem organizacji krajowych i
międzynarodowych o podobnych celach.

§ 6
Stowarzyszenie może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na podstawie ustawy
właściwej w sprawach promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§ 7
Celem głównym Stowarzyszenia jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie i
wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, naukowych, ekologicznych, gospodarczych i kulturalnych,
wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój społeczności lokalnych.


§ 8
Cele szczegółowe:
1. Wzmacnianie zaangażowania obywateli w życie publiczne,
2. Działania na rzecz zwiększenia przejrzystości funkcjonowania instytucji publicznych, kontroli
obywatelskiej i inicjatyw strażniczych,
3. Realizacja projektów edukacyjnych, kulturalnych, badawczych, naukowych i ekologicznych,
4. Działalność na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju,
5. Propagowanie idei społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności,
6. Szerzenie kultury przedsiębiorczości,
7. Wzmacnianie wartości ekologicznych i biogospodarczych MSP,
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój nowych i innowacyjnych technologii,
9. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości i ekonomii
społecznej,
10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działanie wspomagające rozwój demokracji,
11. Podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i ludowej,
12. Budowanie tożsamości lokalnej,
13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
14. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich,
15. Działalność na rzecz idei zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie łagodzenia zmian
klimatu,
16. Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
18. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
19. Działalność na rzecz seniorów,
20. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
21. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
22. Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży,
23. Wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
24. Działalność na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych,
25. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,
26. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
utratą pracy,
27. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
28. Działania wspierające rzemieślnictwo, rękodzielnictwo i ochrona ginących zawodów,
29. Pogłębianie świadomości ekologicznej i ochrona praw zwierząt,
30. Promowanie i organizacja wolontariatu,
31. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i
przeciwdziałających uzależnieniom,
32. Propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
33. Ochrona i promocja zdrowia,
34. Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom,
35. Działalność charytatywna,
36. Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (m.in. ubogich, starszych
oraz dzieci i młodzieży, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, imigrantów,
uchodźców oraz grup ze środowisk wykluczonych społecznie lub terenów zaniedbanych
gospodarczo, społecznie, kulturowo),
37. Promocja kultury i dziedzictwa narodowego Polski na arenie międzynarodowej ze szczególnym
uwzględnieniem Opola Lubelskiego, powiatu opolskiego i Lubelszczyzny,
38. Wsparcie na rzecz tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, multimedialnego,
przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu,
39. Wsparcie na rzecz nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a
szczególnie w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, promocji zdrowia, pomocy
społecznej, sportu i turystyki, działalności charytatywnej, promocji kultury i sztuki,
kształtowaniu postaw proekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
40. Merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla działań z zakresu ekonomii społecznej, rynku pracy,
aktywizacji bezrobotnych w społecznościach lokalnych.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi prawem dozwolonymi środkami, a w szczególności
poprzez:
1. Inicjowanie, ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami i instytucjami działającymi w
podobnym obszarze pożytku publicznego, zarówno w Polsce jak i na świecie,
2. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym i inwestycyjnym,
3. Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia,
4. Organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, eventów, sympozjów, giełd,
targów, webinarów oraz innych form przekazywania i gromadzenia wiedzy oraz idei,
5. Współpracę i wspieranie innych organizacji,
6. Przeprowadzanie niezależnych opracowań́, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii
wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej,
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i informacyjnej,
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej,
9. Prowadzenie działań w zakresie pomocy społecznej,
10. Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, promocyjnych i kulturalnych, w tym zajęć́
sportowych i imprez dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów,
11. Reprezentowanie interesów grup marginalizowanych społecznie,
12. Wymianę doświadczeń społeczności i organizacji polskich i zagranicznych,
13. Podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych,
14. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także osoba niebędąca obywatelem
polskim, spełniająca wszystkie warunki określone w ust. 1.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej
deklaracji oraz rekomendacji co najmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komitetu Założycielskiego stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisania
Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 12
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej,
popierająca cele i działalność Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej
deklaracji oraz rekomendacji co najmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia.


§ 13
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. O nadaniu statusu Członka Honorowego decyduje Walne Zebranie Członków na podstawie
wniosku Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków określa także prawa i obowiązki wyróżnionego, jak również może
pozbawić tytułu.

§ 14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2. Korzystania w pełni z czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia,
3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania
Członków,
4. Wygłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
5. Odwołania do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z
listy członków z powodu niepłacenia składek.

§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania przepisów statutu, regulaminów i uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
2. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
3. Opłacania składek ustalonych uchwałą Walnego Zebrania Członków,
4. Przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia,
5. Stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, potrzebnych do realizowania celów
Stowarzyszenia, poprzez samoedukację, uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach i
warsztatach oraz do dzielenia się wiedzą z Członkami Stowarzyszenia.

§ 16
1. W odniesieniu do członków wspierających stosuje się odpowiednio przepisy §14 p. 1,3,4,5 oraz §15.
2. W odniesieniu do członków honorowych stosuje się odpowiednio przepisy §14 p. 1,3,4,5 oraz §15
p. 1,2,4.

§ 17
Utrata członkostwa następuje poprzez:
1. Dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszoną na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. Śmierć członka Stowarzyszenia,
3. Utratę osobowości prawnej przez osoby prawne będące członkami wspierającymi,
4. Utratę pełnej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej.

§ 18
1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić w wyniku:
1) Uporczywego uchylania się od przestrzegania uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
2) Działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia,
3) Rażącego naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia,
4) Działanie na szkodę Stowarzyszenia.
5) Skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek uchylania się od płacenia składek przez okres
dłuższy niż 3 miesiące, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.
2. Decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd.
3. Członek może od decyzji Zarządu odwołać się do Walnego Zebrania Członków. W tej sytuacji Zarząd
zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni. Do momentu zebrania się Walnego Zebrania
Członków członek jest zawieszony w prawach Stowarzyszenia.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 20
1. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 7 lat.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie
trwania kadencji, skład tych władz jest uzupełniany w drodze wyborów podczas Walnego Zebrania
Członków.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach Walnym Zebraniu Członków mogą być zapraszane z głosem
doradczym osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.

§ 22
1. Walne Zebranie Członków pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia Walnego Zebrania
Członków zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
minimum 5 Członków Stowarzyszenia.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest obecność na Walnym Zebraniu Członków
przez komunikatory internetowe.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Walne Zebranie Członków mogą mieć formę
telekonferencji.
5. Informacja o posiedzeniach Walnego Zebrania Członków przekazywana jest w sposób ogólnie
przyjęty (np. mail, facebook) w Stowarzyszeniu, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
6. Obsługę posiedzeń Walnego Zebrania Członków zapewnia Zarząd.

§ 23
1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) Uchwalenie Statutu i jego zmiana,
3) Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
4) Wybór członków Zarządu,
5) Odwołanie Zarządu lub członka Zarządu przed upływem jego kadencji,
6) Wybór członków Komisji Rewizyjnej,
8) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) Określenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
10) Udzielanie absolutorium Zarządowi,
11) Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
12) Przyjęcie znaku graficznego Stowarzyszenia,
13) Ustanawianie odznak członkowskich,
14) Określenie zasad etyki członka Stowarzyszenia,
15) Nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia
16) Ustalenie kwot, do wysokości których Zarząd Stowarzyszenia może zaciągać zobowiązania
majątkowe bez zgody Walnego Zebrania Członków.
2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie
uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.


§ 24
1. Głosowania Walnego Zebrania Członków są jawne. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.
3. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące szczególnych sytuacji wskazanych w statucie. W przypadku
braku minimalnej liczby członków uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków,
wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania Członków. Uchwały w drugim terminie zapadają bez
względu na liczbę obecnych członków.


§ 25
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i
reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa i dwóch wice prezesów, wybieranych przez Walne Zebranie
Członków.
3. Pracą Zarządu kieruje Prezes.


§ 26
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie i bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia i organizowanie jego
działalności,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
4) przygotowywanie i składanie wymaganych odrębnymi przepisami sprawozdań Stowarzyszenia,
5) kontrola wpłat składek członkowskich i podejmowanie decyzji o utracie członkostwa w wyniku
niepłacenia składek na zasadach określonych w statucie,
6) wyznaczenie kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
7) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia i rozporządzanie nim w granicach określonych przez
Walne Zebranie Członków,
8) przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków, zapisów i darowizn, zaciąganie zobowiązań na rzecz
stowarzyszenia,
9) ustalanie obsady personalnej jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i uchwalanie dla nich
regulaminów organizacyjnych,
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i kierowanie obradami,
11) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji i związków krajowych i
zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji,
13) przyjmowanie i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu,
14) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.

§ 27
Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów w obecności Prezesa.

§ 28
Do wykonywania swoich zadań Zarząd może zatrudniać pracowników, zawierać umowy
cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 29
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, poza zaciąganiem zobowiązań
finansowych, uprawnionych jest Prezes Zarządu lub dwóch wice Prezesów działających łącznie.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych uprawnionych jest dwóch dowolnych
członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 30
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci. Ustanie
członkostwa nie zwalnia z odpowiedzialności za dotychczasową działalność.
2. Nieudzielenie absolutorium przez Walne Zebranie Członków powoduje odwołanie Zarządu.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym, niezależnym organem kontrolnym Stowarzyszenia i liczy 3
członków- Przewodniczącego i 2 członków Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
3. Komisję Rewizyjną reprezentuje Przewodniczący Komisji a w przypadku jego nieobecności
upoważniony przez Przewodniczącego członek komisji.
§ 32
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym oraz zgodności ze statutem
nie rzadziej niż raz w roku począwszy od dnia wpisania Stowarzyszenia do KRS,
2) Przedstawianie władzom Stowarzyszenia wniosków wypływających z przeprowadzonych kontroli,
3) Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnego Zebrania Członków,
4) Kontrola działalności Zarządu,
5) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu w
przypadku jego bezczynności.
2. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

§ 33
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być odwołani przed upływem kadencji, z wyjątkiem utraty
przez nich członkostwa w Stowarzyszeniu.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, środki finansowe oraz prawa
majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie
niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) Składek członkowskich,
2) Darowizn,
3) Spadków,
5) Dochodów z własnej działalności,
6) Dochodów z majątku Stowarzyszenia, w tym odsetek od wkładów pieniężnych, od obligacji, akcji i
innych,
7) Ofiarności publicznej,
8) Pozyskanych dotacji.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Stowarzyszenie może prowadzić zarówno odpłatną jak i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.

§ 36
1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków .
2. Składki uiszcza się w systemie półrocznym (do 30 czerwca i 31 grudnia) z góry. Wysokość pierwszej
składki jest proporcjonalna do okresu członkostwa w danym półroczu.
3. Zaleganie z opłaceniem składki członkowskiej dłużej niż 3 miesiące może być podstawą do skreślenia
z listy Członków Stowarzyszenia w trybie wskazanym w statucie.
4. Na wniosek Członka Stowarzyszenia, Zarząd może zwolnić Członka z płacenia składki.

§ 37
W razie powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 38
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 39
Zbycie trwałych składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza ustaloną przez Walne
Zebranie Członków, może nastąpić tylko na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków, a pozostałych
trwałych składników tylko w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, przy czym Walne Zebranie
Członków może od Zarządu zażądać takiego uzasadnienia.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 40
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walnego Zebrania Członków
większością 2/3 głosów w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 41
Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebrania Członków większością głosów
w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 42
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§ 43
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy – Prawo o
stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *